pagetop

Školenie elektrotechnikov

ALUVIA s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia pre Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

– Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky do 1000V triedy A

– Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických do 1000V triedy A

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA
Predĺženie platnosti osvedčení elektrotechnikov
§21 až §24 o 5 rokov, s potvrdením o účasti na 
platnom osvedčení.

Cena: 39€

Trvanie školenia: 8 hodín

prihláška

ELEKTROTECHNIK §21, §22, §23
Získanie osvedčenia podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z.
pre elektrické zariadenia do 1000V vrátane
bleskozvodov v prostredí bez nebezpečenstva
výbuchu /v objektoch triedy A/

Cena 69€

Trvanie školenia: 3 dni

prihláška

Odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Školenia sú určené pre uchádzačov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických vyhlášky MPSVaR číslo 508/2009 Z.z.:

§21 Elektrotechnik do 1000V
Podmienky prijatia na školenie:

elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
bez praxe

§22 Samostatný elektrotechnik do 1000V
Podmienky prijatia na školenie:
elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
prax v elektrotechnike 1 rok

§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky do 1000V
Podmienky prijatia na školenie:

elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
požadovaná prax v elektrotechnike:
vyučený prax 4 roky
ÚSO prax 3 roky
VŠ prax 2 roky

§24 Revízny technik VTZ elektrického do 1000V
Podmienky prijatia na školenie:

elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
požadovaná prax v elektrotechnike:
ÚSO prax 5 rokov
VŠ prax 3 roky

Organizačná forma kurzu:

prezenčná

Rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity:

1. Elektrotechnik podľa §21 – 21 hodín
2. Samostatný elektrotechnik podľa §22 – 24 hodín
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 – 24 hodín
4. Revízny technik VTZ elektrického podľa §24 – 32 hodín

Osvedčenie:

Po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 

Aktualizačná odborná príprava

Cieľová skupina:

Podľa § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali aktualizovanú odbornú prípravu, musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej aktualizačnej odbornej príprave.

Organizačná forma kurzu:

prezenčná

Rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity:

1. Elektrotechnik podľa §21 – 8 hodín
2. Samostatný elektrotechnik podľa §22 – 8 hodín
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 – 8 hodín
4. Revízny technik §24 – 8 hodín

Osvedčenie:

Po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Načítam, čakajte prosím...