pagetop

Školenie elektrotechnikov

ALUVIA s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia pre Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

– Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky do 1000V triedy A

– Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických do 1000V triedy A

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA
Predĺženie platnosti osvedčení elektrotechnikov
§21 až §24 o 5 rokov, s potvrdením o účasti na 
platnom osvedčení.

Cena: 48€

Trvanie školenia: 8 hodín e-learning
(dištančnou formou)

prihláška

ELEKTROTECHNIK §21, §22, §23
Získanie osvedčenia podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z.
pre elektrické zariadenia do 1000V vrátane
bleskozvodov v prostredí bez nebezpečenstva
výbuchu /v objektoch triedy A/

Cena 84€

Trvanie školenia: 3 dni

prihláška

Odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Školenia sú určené pre uchádzačov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických vyhlášky MPSVaR číslo 508/2009 Z.z.:

§21 Elektrotechnik do 1000V
Podmienky prijatia na školenie:

elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
bez praxe

§22 Samostatný elektrotechnik do 1000V
Podmienky prijatia na školenie:
elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
prax v elektrotechnike 1 rok

§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky do 1000V
Podmienky prijatia na školenie:

elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
požadovaná prax v elektrotechnike:
vyučený prax 4 roky
ÚSO prax 3 roky
VŠ prax 2 roky

§24 Revízny technik VTZ elektrického do 1000V
Podmienky prijatia na školenie:

elektrotechnické vzdelanie - vyučený, ÚSO, VŠ
zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
požadovaná prax v elektrotechnike:
ÚSO prax 5 rokov
VŠ prax 3 roky

Organizačná forma kurzu:

prezenčná

Rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity:

1. Elektrotechnik podľa §21 – 21 hodín
2. Samostatný elektrotechnik podľa §22 – 24 hodín
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 – 24 hodín
4. Revízny technik VTZ elektrického podľa §24 – 32 hodín

Osvedčenie:

Po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o odbornej spôsobilosti

 

Aktualizačná odborná príprava

Cieľová skupina:

Podľa § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali aktualizovanú odbornú prípravu, musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej aktualizačnej odbornej príprave.

Organizačná forma kurzu:

prezenčná

Rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity:

1. Elektrotechnik podľa §21 – 8 hodín
2. Samostatný elektrotechnik podľa §22 – 8 hodín
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 – 8 hodín
4. Revízny technik §24 – 8 hodín

Osvedčenie:

Po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Zoznam elektrotechnických vzdelaní

2602 x 00 teoretická elektrotechnika
2613 x 00 elektronika
2621 x 00 automatizácia
2627 x 00 telekomunikácie
2632 x 00 silnoprúdová elektrotechnika
2634 x 00 elektroenergetika
2635 x 00 elektrotechnológie a materiály
2645 x 00 priemyselné inžinierstvo
2647 x 00 kybernetika
2664 x 00 biomedicínske inžinierstvo
2665 x 00 manažment a podnikanie v elektrotechnike
2670 x 00 mechanik silnoprúdových zariadení
2672 x 00 mechanik elektronik
2672 x 01 mechanik elektronik – automatizačná technika
2672 x 02 mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika
2672 x 03 mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
2672 x 04 mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia
2672 x 05 mechanik elektronik – prenosové zariadenia
2672 x 06 mechanik elektronik – vysielače a technika VKV
2672 x 07 mechanik elektronik – spotrebná elektronika
2672 x 08 mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika
2672 x 09 mechanik elektronik – časomerné zariadenia
2672 x 10 mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika
2672 x 11 mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia
2672 x 12 mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika
2672 x 13 mechanik elektronik – autoelektronika
2672 x 15 mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave
2675 x 01 elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje
2675 x 01 elektrotechnika – energetika
2675 x 02 elektrotechnika – elektroenergetika
2675 x 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 x 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2675 x 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2675 x 03 elektrotechnika – výkonová elektronika
2675 x 04 elektrotechnika – elektrické zariadenia
2675 x 04 elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení
2675 x 05 elektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika
2675 x 06 elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie
2675 x 11 elektrotechnika – oznamovacia technika
2675 x 12 elektrotechnika – elektronické počítačové systémy
2675 x 13 elektrotechnika – automatizačná technika
2675 x 13 elektrotechnika – automatizačná technika
2675 x 14 elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia
2675 x 15 elektrotechnika – obrazová a zvuková technika
2675 x 16 elektrotechnika – technológia mikroelektroniky
2675 x 17 elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy
2675 x 18 elektrotechnika – televízna a komunikačná technika
2675 x 00 elektrotechnika
2676 x 00 zariadenia oznamovacej techniky
2677 x 00 elektronik
2677 x 01 elektronik – automatizačná technika
2677 x 03 elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
2677 x 07 elektronik – spotrebná elektronika
2677 x 08 elektronik – číslicová a riadiaca technika
2679 x 00 mechanik – mechatronik
2680 x 00 mechanik
2680 x 01 mechanik – vážiace zariadenia
2680 x 02 mechanik – zdvíhacie zariadenia
2680 x 03 mechanik – chladiace zariadenia
2680 x 04 mechanik – stroje a zariadenia
2680 x 05 mechanik – elektrotechnika
2680 x 06 mechanik – meracie prístroje a zariadenia
2680 x 07 mechanik – administratívna technika
2680 x 08 mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia
2682 x 00 mechanik počítačových sietí
2683 x 00 elektromechanik
2683 x 01 elektromechanik – banské stroje a zariadenia
2683 x 02 elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia
2683 x 03 elektromechanik – rozvodné zariadenia
2683 x 04 elektromechanik – stroje a zariadenia
2683 x 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 x 12 elektromechanik – automatizačná technika
2683 x 13 elektromechanik – telekomunikačná technika
2683 x 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
2683 x 15 elektromechanik – úžitková technika
2683 x 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné èerpadlá
2684 x 00 bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
2686 x 00 mechanik elektronických zariadení
2689 x 00 spojový mechanik
2689 x 01 spojový mechanik – oznamovacie siete
2689 x 02 spojový mechanik – spojové zariadenia
2691 x 00 elektrotechnická výroba
2691 x 01 elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení
2691 x 02 elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž
2694 x 00 informačné a sieťové technológie
2695 x 00 počítačové systémy
2697 x 00 mechanik elektrotechnik
2698 x 00 mechanik v elektrotechnike
2698 x 00 mechanik v elektrotechnike
2698 x 01 mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika
2698 x 02 mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika
2698 x 03 mechanik v elektrotechnike – oznamovacia a zabezpečovacia technika
2698 x 07 mechanik v elektrotechnike – spotrebná elektronika
2698 x 08 mechanik v elektrotechnike – číslicová a riadiaca technika
2698 x 10 mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia
2698 x 14 mechanik v elektrotechnike – mechanik elektronických zariadení
2698 x 15 mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení
2699 x 00 technik v elektrotechnike
2699 x 11 technik v elektrotechnike – oznamovacia technika
2699 x 12 technik v elektrotechnike – elektronické počítačové systémy
2699 x 13 technik v elektrotechnike – automatizačná technika
2699 x 14 technik v elektrotechnike – informačné technológie

 

Zoznam vzdelaní ktoré možno uznať ako elektrotechnické

2387 6

mechatronika

2466 2 01

mechanik opravár – plynárenské zariadenia

2487 2 02

autoopravár – elektrikár

3739 6

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3765 6

technika a prevádzka dopravy

3778 4

technik informačných a telekomunikačných technológií

3917 6 03

technické a informatické služby – v elektrotechnike

3918 6

technické lýceumNačítava sa, počkajte, prosím.