ElektroMajster §22

ElektroMajster §22

Registrácia:

Registrovať sa na školenie ElektroMajster §22 môžete vypísaním prihlášky.
Do 24 hodín po zaslaní prihlášky Vás budeme informovať mailom o ďalšom postupe.

Školiteľ a odborný zástupca:

Ladislav Horvat
mail: info@elektromajster.sk
telefón: 0915 253 134

Názov školenia

ElektroMajster §22

Cieľová skupina

Uchádzač musí spĺňať podmienky §22 Samostatný elektrotechnik podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.:
- odborné vzdelanie v elektrotechnickom odbore (vyučený, USO alebo VŠ)
- zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
- 1 rok praxe

Cieľ školenia

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom všeobecné poznatky v oblasti právnej, technickej, ekonomickej a psychologickej v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon profesie elektrotechnika, v súlade s vyhláškou 356/2007 Z.z. príloha 6, bod 05,1 ods. A2. Naučiť účastníkov školenia orientovať sa v danej problematike a dokázať poznatky zo školenia uplatňovať v praxi.

Náplňou školenia je záverečné overenie vedomosti účastníkov školenia v súlade s §3 vyhlášky 356/2007 Z.z. a vydanie osvedčenia podľa §16 zákona 124/2006 Z.z.

Rozsah školenia

18 hodín formou e-learning (dištančné školenie čítanou formou)
6 hodín prostredníctvom prezenčnej prednášky

Záverečné overovanie vedomostí

Písomná časť skúšky
Písomná časť sa vykonáva na záver kurzu formou testu ktorý obsahuje 30 otázok, každá otázka má 3 odpovede, z ktorých je jedna správna. Podmienkou úspešnosti písomnej časti je uvedenie 75% správnych odpovedí, to je 23 otázok.

Ústna časť skúšky
Podmienkou účasti na ústnej skúške je úspešné absolvovanie písomnej časti skúšky. Účastník školenia obdrží 5 otázok, má možnosť si zobrať čas 20 minút na prípravu. Odpovedá pred skúšobnou komisiou, ktorej členovia odpoveď hodnotia spôsobom vyhovel – nevyhovel.

Forma ukončenia školenia

Forma ukončenia školenia je vydanie písomného dokladu "Osvedčenia" na činnosť na elektrických zariadeniach do 1000V triedy A - §22 Samostatný elektrotechnik podľa vyhlášky MPVSaR 508/2009 Z.z.

Učebná osnova

Legislatíva v elektrotechnike - všeobecné požiadavky
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
- Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška č. 508/2009 Z.z. podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach
- Nariadenie vlády 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.
- Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 60/2018 Z.z. o technickej normalizácii

Rozdelenie, označovanie a kryty elektrických zariadení
- Rozdelenie elektrických zariadení podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
- Normalizované napätia, prúdy a frekvencie
- Druhy elektrických sieti (systémov)
- Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi
- Rozdelenie a označovanie elektrických spotrebičov a náradia
- Označovanie vodičov a svoriek
- Označovanie žíl v kábloch
- Označovanie ochrany krytom

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
- Prostriedky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
- Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
- Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia
- Ochranné opatrenie: elektrické oddelenie
- Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV
- Doplnková ochrana
- Ochranné opatrenia na výlučné použitie v inštalácii, ktorej prevádzku alebo dozor zaisťujú znalé alebo poučené osoby
- Prekážky a umiestnenie mimo dosahu
- Samočinné odpojenie napájania v sústavách TN distribučného rozvodu
- Opatrenia na zabránenie dotyku susedných živých častí

Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
- Vonkajší systém ochrany LPS
- Vnútorný systém ochrany pred bleskom
- Ochranné opatrenia pred dotykovým a krokovým napätím. Údržba a revízia LPS

Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

Druhy prostredia, vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov

Názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike a bezpečnostné tabuľky a nápisy
- Elektrotechnický slovník - uzemňovanie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
- Elektrotechnický slovník - výroba, prenos a rozvod elektriny
- Elektrotechnický slovník - spínacie a riadiace zariadenia a poistky
- Schematické značky
- Výkresy v elektrotechnike
- Označovanie indikačných a ovládacích zariadení
- Značky a bezpečnostné značky v elektrotechnike

Kladenie elektrického vedenia
- Druhy elektrických rozvodov
- Výber a stavba elektrických rozvodov vzhľadom na vonkajšie vplyvy
- Prúdová zaťažiteľnosť - prierezy vodičov
- Úbytok napätia v inštalácii
- Elektrické spoje
- Opatrenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
- Umiestňovanie elektrických rozvodov v blízkosti iných rozvodov
- Zhotovenie elektrických rozvodov a prúdových obvodov
- Zhotovenie rozvodov holými vodičmi
- Zhotovenie rozvodov jednožilovými izolovanými vodičmi uloženými na podperách
- Zhotovenie rozvodov v elektroinštalačných rúrkach
- Zhotovenie vedenia z mostíkových alebo jednožilových vodičov
- Zhotovenie káblových vedení
- Elektrické prípojky

Elektrické zariadenie v osobitných podmienkach
- Priestory s vaňou a sprchou
- Bazény a fontány
- Miestnosti a kabíny so saunovými ohrievačmi
- Inštalácie na staveniskách a búraniskách
- Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
- Revízie elektrickej inštalácie nízkeho napätia
- Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania
- Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
- Revízie systému ochrany pred bleskom (LPS)

Bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach vrátane prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
- Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
- Zaistenie bezpečnosti pri práci
- Obsluha nainštalovaných elektrických zariadení
- Práce vykonávané na elektrických inštaláciách
- Bezpečná vzdialenosť od elektrického zariadenia
- Hasenie požiaru elektrického zariadenia
- Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

Termíny školenia a prihláška