ElektroMajster AOP

ElektroMajster AOP

Registrácia:

Registrovať sa na e-learning (dištančné školenie) ElektroMajster AOP / RT môžete vypísaním prihlášky.
Do 24 hodín po zaslaní prihlášky Vás budeme informovať mailom o ďalšom postupe.

Školiteľ a odborný zástupca:

Ladislav Horvat
mail: info@elektromajster.sk
telefón: 0915 253 134

Názov školenia

ElektroMajster AOP / ElektroMajster AOP RT °

Cieľová  skupina

Školenie je určené pre držiteľov osvedčenia podľa vyhlášky MPVSaR 508/2009 Z.z. §21 elektrotechnik, §22 samostatný elektrotechnik, §23 elektrotechnik na riadenie činnsoti alebo riadenie prevádzky / §24 revizny technik ° .

Podľa § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali aktualizovanú odbornú prípravu, musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu vždy do piatich rokov od dátumu poslednej aktualizačnej odbornej príprave. Povinnosťou je absolvovanie lekárskej prehliadky.

Cieľ školenia

Cieľom je oboznámiť účastníkov školenia zmeny v zákonoch: 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z., 125/2006 Z.z. O inšpekcii práce a zmene a doplnení zákona 82/2005 Z.z. O nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z., 355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámiť účastníkov školenia o právnych zmenách, nových poznatkoch a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Oboznámiť účastníkov o nových, upravených a opravených technických normách STN. 

Rozsah školenia

8 hodín formou e-learning (dištančné školenie čítanou formou)

Učebná osnova

1. Zmeny za posledných 5 rokov v požiadavkách uvedených v prílohe 1 vyhlášky 356/2007 Z.z.
– zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších zákonov,
– zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších zákonov
– zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších zákonov,
– zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov
– vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení

2. Zmeny za posledných 5 rokov v právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach

3. Zmeny za posledných 5 rokov v aktuálnych poznatkoch súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou pri práci na elektrických zariadeniach - zmeny v slovenských technických normách

4. Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

5. Hasenie požiaru elektrických zariadení

6. Kompletný zoznam elektro technických noriem

Prihláška na školenie ElektroMajster AOP