ElektroMajster §24

ElektroMajster §24

Registrácia:

Registrovať sa na školenie ElektroMajster §24 môžete vypísaním prihlášky.
Do 30 hodín po zaslaní prihlášky Vás budeme informovať mailom o ďalšom postupe.

Školiteľ a odborný zástupca:

Ladislav Horvat
mail: info@elektromajster.sk
telefón: 0915 253 134

Názov školenia

ElektroMajster §24

Cieľová skupina

uchádzač musí spĺňať podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.:
- odborné vzdelanie v oblasti elektro - USO alebo VŠ
- E2 mať odbornú prax USO minimálne 5 rokov, VŠ 3 roky
- E4/E5 mať odbornú prax USO minimálne 3 roky, VŠ 1 rok
- Doklad o zdravotnej spôsobilosti / Lekárska prehliadka /

Cieľ školenia

Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom všeobecné poznatky v oblasti právnej, technickej, ekonomickej a psychologickej v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon profesie Revízneho technika, v súlade s vyhláškou 356/2007 Z.z. príloha 6, bod 05,2. Naučiť účastníkov školenia sa orientovať v danej problematike a dokázať poznatky zo školenia uplatňovať v praxi.

Náplňou školenia je záverečné overenie vedomosti účastníkov školenia v súlade s §3 vyhlášky 356/2007 Z.z. a vydanie osvedčenia podľa §16 zákona 124/2006 Z.z.

Rozsah školenia

18 hodín formou e-learning (dištančné školenie čítanou formou)
12 hodín prostredníctvom prezenčnej prednášky

Záverečné overovanie vedomostí

Záverečné overenie vedomosti formou písomného testu.
Písomný test sa vykonáva na záver kurzu, ktorý obsahuje 30 otázok, každá otázka má 3 odpovede, z ktorých je jedna správna. Podmienkou úspešnosti je uvedenie 75% správnych odpovedí testu, to je 23 otázok. 

Forma ukončenia školenia

Forma ukončenia školenia je vydanie písomného dokladu o absolvovaní školenie ElektroMajster Revízny technik.

Učebná osnova

Legislatíva v elektrotechnike - všeobecné požiadavky
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
- Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška č. 508/2009 Z.z. podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach
- Nariadenie vlády 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.
- Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 60/2018 Z.z. o technickej normalizácii

Rozdelenie, označovanie a kryty elektrických zariadení
- Rozdelenie elektrických zariadení podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
- Normalizované napätia, prúdy a frekvencie
- Druhy elektrických sieti (systémov)
- Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi
- Rozdelenie a označovanie elektrických spotrebičov a náradia
- Označovanie vodičov a svoriek
- Označovanie žíl v kábloch
- Označovanie ochrany krytom

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
- Prostriedky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
- Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
- Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia
- Ochranné opatrenie: elektrické oddelenie
- Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV
- Doplnková ochrana
- Ochranné opatrenia na výlučné použitie v inštalácii, ktorej prevádzku alebo dozor zaisťujú znalé alebo poučené osoby
- Prekážky a umiestnenie mimo dosahu
- Samočinné odpojenie napájania v sústavách TN distribučného rozvodu
- Opatrenia na zabránenie dotyku susedných živých častí

Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
- Vonkajší systém ochrany LPS
- Vnútorný systém ochrany pred bleskom
- Ochranné opatrenia pred dotykovým a krokovým napätím. Údržba a revízia LPS

Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

Druhy prostredia, vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov

Názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike a bezpečnostné tabuľky a nápisy
- Elektrotechnický slovník - uzemňovanie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
- Elektrotechnický slovník - výroba, prenos a rozvod elektriny
- Elektrotechnický slovník - spínacie a riadiace zariadenia a poistky
- Schematické značky
- Výkresy v elektrotechnike
- Označovanie indikačných a ovládacích zariadení
- Značky a bezpečnostné značky v elektrotechnike

Kladenie elektrického vedenia
- Druhy elektrických rozvodov
- Výber a stavba elektrických rozvodov vzhľadom na vonkajšie vplyvy
- Prúdová zaťažiteľnosť - prierezy vodičov
- Úbytok napätia v inštalácii
- Elektrické spoje
- Opatrenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
- Umiestňovanie elektrických rozvodov v blízkosti iných rozvodov
- Zhotovenie elektrických rozvodov a prúdových obvodov
- Zhotovenie rozvodov holými vodičmi
- Zhotovenie rozvodov jednožilovými izolovanými vodičmi uloženými na podperách
- Zhotovenie rozvodov v elektroinštalačných rúrkach
- Zhotovenie vedenia z mostíkových alebo jednožilových vodičov
- Zhotovenie káblových vedení
- Elektrické prípojky

Elektrické zariadenie v osobitných podmienkach
- Priestory s vaňou a sprchou
- Bazény a fontány
- Miestnosti a kabíny so saunovými ohrievačmi
- Inštalácie na staveniskách a búraniskách
- Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
- Revízie elektrickej inštalácie nízkeho napätia
- Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania
- Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
- Revízie systému ochrany pred bleskom (LPS)

Bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach vrátane prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
- Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
- Zaistenie bezpečnosti pri práci
- Obsluha nainštalovaných elektrických zariadení
- Práce vykonávané na elektrických inštaláciách
- Bezpečná vzdialenosť od elektrického zariadenia
- Hasenie požiaru elektrického zariadenia
- Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom

Oboznámenie a prax:
- druhy meracích prístrojov
- merania revíznych technikov
- vyhotovenie revíznej správy

Termíny školenia a prihláška